Bahagian Pengembangan Perikanan

Utama » Info Korporat » Bahagian / Unit » Bahagian Pengembangan Perikanan

Bahagian Pengembangan Perikanan

Wisma Tani, Aras 3, Podium 1,
Blok Menara 4G2, Presint 4,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62628 PUTRAJAYA

03-8870 4413

03-8870 4551

Bahagian Pengembangan Perikanan

 1. Penyebaran dan penyampaian maklumat perikanan kepada nelayan, pengusaha dan industri perikanan.
 2. Pembangunan industri makanan dan inovasi produk perikanan.
 3. Pembangunan komuniti perikanan melalui aktiviti pengurusan sumber dan kegiatan ekonomi setempat.
 4. Pemindahan teknologi moden kepada kumpulan sasar seperti nelayan, pengusaha dan industri perikanan.
 5. Perkhidmatan Pengembangan di dalam sektor perikanan laut, darat, akuakultur dan industri makanan.
 6. Pengukuhan kemahiran kumpulan sasar kepada pengusaha dan industri perikanan.
 7. Penyebaran promosi dan informasi.

Cawangan Pengembangan & Komuniti Perikanan

 1. Menyelia dan menyelaras sistem perkhidmatan pengembangan Jabatan Perikanan Malaysia.
 2. Menyelia dan menyelaras program sokongan perkhidmatan pengambangan jabatan melalui pendekatan komuniti perikanan (myKP) dan individu (KJP) bersama kumpulan sasar, penternak dan pengusaha perikanan.
 3. Menyelia, menyelaras dan mendapatkan maklum balas isu semasa perikanan melalui program libat urus (engagement) yang dilaksanakan di peringkat lapangan bersama kumpulan sasar jabatan kepada pihak atasan jabatan untuk tindakan penyelesaian.
 4. Menyelia,menyelaras, merancang dan menilai program khidmat pengembangan perikanan yang dilaksanakan di peringkat negeri dan daerah kepada komuniti perikanan.
 5. Menyelia, menyelaras dan melaksanakan metodologi iPP (Integrasi Pengembangan Perikanan) kepada kakitangan pengembangan bagi program pengukuhan, pemantauan, penilaian dan audit program komuniti perikanan.
 6. Menyelia dan menyelaras program bantuan khidmat sokongan pengembangan perikanan kepada kumpulan sasar.
 7. Menyelia dan melaksanakan Projek Khas Perumahan Nelayan (PKPN) di bawah Projek Perumahan Nelayan Darat (PPND).
 8. Menyelia, merancang dan menyelaras program transformasi kumpuan sasar melalui pendekatan perkhidmatan pengembangan seperti majlis interaksi, kempen kesedaran, taklimat pemindahan teknologi, konvensyen, bengkel, seminar dan demonstrasi.
 9. Menyelia dan melaksanakan program elaun sara hidup dan kajian sosio ekonomi nelayan darat. Melaksanakan Projek perintis Teknologi Baru yang berasaskan pendekatan ekosistem & kesukarelawanan.

Cawangan Promosi & Informasi

 1. Menyelia, menyelaras dan melaksanakan program pameran dan promosi Jabatan bagi memastikan kumpulan sasar dan orang awam mendapat maklumat Jabatan.
 2. Merancang dan menyelia perolehan dan pencetakan bahan-bahan Penerbitan Jabatan bagi memastikan kakitangan, kumpulan sasar dan orang awam mendapat maklumat Jabatan.
 3. Menyediakan kepakaran Jurugambar, Peralatan Audio Visual dan Bahan Cetakan kepada Kementerian/ Agensi/Pejabat Negeri, termasuk pihak swasta bagi persediaan pameran, penerbitan bahan-bahan bercetak dan media elektronik berkaitan industri perikanan.

Cawangan Inovasi & Pembangunan Usahawan

 1. Menyelia dan menyelaras aktiviti pemindahan teknologi dan inovasi perikanan.
 2. Menyelaras dan melaksana program pembangunan usahawan perikanan.
 3. Menyelaras program pengukuhan kemahiran teknikal dalam & luar negara.
 4. Menyelaras aktiviti pemantapan Pusat Pengembangan Teknologi Perikanan & Pusat Inkubator Jabatan Perikanan.
 5. Menyelia dan melaksana Program Demonstrasi Insitu dan Program Pendedahan Industri.
 6. Melaksanakan program bengkel dan seminar pemindahan teknologi.
 7. Memberi khidmat nasihat dan teknikal teknologi baru kepada kumpulan sasar.
 8. Menjalankan percubaan dan penyesuaian teknologi & inovasi.
 9. Menyelaras program pembangunan usahawan di bawah MAFI seperti Program Agropreneur Muda, Agropelancongan, Geran Pemadanan Industri Makanan CUP dan HIP serta Rezeki Tani