Sijil Kesihatan Ikan Hidup

Industri perikanan pada masa kini semakin berkembang pesat dan merupakan penyumbang utama kepada ekonomi negara. Selain daripada untuk pengguna domestik hasil perikanan negara juga turut di eksport ke luar negara. Pengeluaran Sijil Kesihatan merupakan peringkat terakhir di dalam menentusahkan konsainan ikan hidup yang keluar dari Malaysia adalah bebas penyakit. Pengeluaran sijil ini merupakan satu jaminan rasmi daripada Jabatan Perikanan Malaysia bahawa ikan yang bakal dibawa masuk ke negara pengimport telah menjalani beberapa peringkat pemantauan dan prosedur kawalan kesihatan yang tegas daripada pihak Jabatan Perikanan Malaysia.

Prosedur ini disediakan bagi menyelaras dan menyeragamkan prosedur pengeluaran sijil kesihatan mengikut keperluan negara pengimport ikan hidup Malaysia.

Objektif

 1. Sijil Kesihatan dikeluarkan adalah sebagai bukti dan jaminan bahawa komoditi yang ingin di eksport adalah bebas daripada sebarang penyakit.
 2. Sijil tersebut juga adalah bukti bahawa ternakan yang ingin dieksport telah memenuhi dan mematuhi keperluan dan piawaian yang telah ditetapkan oleh Negara pengimport.

Skop Pengeluaran Sijil

Pengeluaran Sijil Kesihatan merangkumi semua prosedur pengeluaran sijil kesihatan ikan hidup.

Peraturan, Keperluan dan Panduan

 1. Peraturan:
  • Pengeluaran Sijil Kesihatan adalah tertakluk kepada Seksyen 40 (1) dan (2) Akta Perikanan 1985 (Akta 317).
  • Peraturan-peraturan Perikanan (Kawalan Kualiti Ikan bagi Eksport ke Kesatuan Eropah) 2009. 
  • Peraturan-Peraturan Perikanan (Pematuhan Kawalan Penyakit Ikan Bagi Eksport Dan Import) 2012.
 2. Pemohon hendaklah pengeksport yang berdaftar dengan Jabatan Perikanan Malaysia.
 3. Sumber hendaklah dari:
  • Ladang yang didaftarkan / diselia oleh Jabatan Perikanan Malaysia.
  • Ladang yang mempunyai sijil kualiti ikan (Fish Quality Certificate) yang merupakan syarat utama untuk mengeksport ikan hidup ke EU.
  • Ladang dipersijilkan myGAP.
  • Ladang yang terlibat dalam proram pensampelan.
  • Ladang membuat pensampelan sendiri.
 4. Pemohon mestilah memenuhi dan mematuhi segala keperluan eksport yang ditentukan oleh negara pengimport.
 5. Pengeksport berdaftar hendaklah mengemukakan permohonan tujuh (7) hari bekerja sebelum tarikh pengeksportan sebenar kecuali bagi negara Australia di mana perlu dikemukakan 16 hari bekerja sebelum dieksport melalui Borang Permohonan BPKT-01 bagi setiap konsainan.
 6. Mempunyai rekod traceability dari ladang.

Prosedur ini disediakan bagi memastikan pengeksportan ikan hidup dari Malaysia adalah terkawal dan selamat dari sebarang jangkitan penyakit di samping mengekalkan reputasi nama baik Malaysia sebagai negara pengeksport.

Prosedur permohonan sijil kesihatan adalah seperti dibawah:-

 1. Pemohonan hendaklah dikemukakan kepada Unit Biosekuriti Perikanan Negeri (UBPN) mengikut lokasi premis pengeksport. Dokumen-dokumen yang perlu dikemukakan adalah seperti berikut:
 • Borang Permohonan Sijil – Borang BPKT-01
 • Inbois / Packing List
 • Borang kebolehkesanan (Traceability)
 • Salinan Sijil Kualiti Ikan (FQC) – bagi pengeksportan ke EU

2. Permohon hendaklah mengemukakan permohonan tujuh (7) hari bekerja sebelum tarikh pengeksportan sebenar kecuali bagi negara Australia di mana perlu dikemukakan 16 hari bekerja sebelum dieksport. Permohonan yang dikemukakan lambat tidak akan dilayan.

Unit Biosekuriti Perikanan Negeri (UBPN) akan menjalankan pemeriksaan ke atas premis pengeksport berdaftar dengan menggunakan Borang Pemeriksaan Konsainan Eksport (ECI-01) mengikut keperluan kuarantin negara pengimport seperti berikut:

 1. Kesatuan Eropah (EU) – 72 jam sebelum tarikh eksport.
 2. Australia – dua (2) kali dalam tempoh 14 hari sebelum tarikh eksport.
 3. Amerika Syarikat – 72 jam sebelum tarikh eksport.
 4. Negara-negara lain – dalam tempoh masa tujuh (7) hari sebelum tarikh eksport.

Pemeriksaan ke atas ikan hidup oleh UBPN akan dijalankan mengikut lokasi premis pengeksport atau pintu keluar (exit point). Sila rujuk contoh-contoh seperti berikut:

Contoh 1: Premis Pengeksport Negeri Perak yang mengeksport melalui Pintu keluar bukan di Perak (contohnya, KLIA) ke Australia/EU;

 • Permohonan dibuat ke Biosekuriti Perak.
 • Pemeriksaan akan dijalankan di premis pengeksport oleh UBPN Perak.
 • Nombor sijil akan dikeluarkan oleh UBPN Perak.
 • Nombor Sijil dan salinan borang IPTE perlu dikemukakan ke UBPN Pintu Keluar (KLIA) untuk proses pengeluaran Sijil Kesihatan Eksport.
 • Penyerahan dan pemeriksaan klinikal dijalankan oleh UBPN Pintu Keluar.

Contoh 2: Premis Pengeksport Negeri Perak yang mengeksport melalui Pintu keluar bukan di Perak (Contohnya, KLIA) ke negara selain Australia/EU;

 • Permohonan dibuat ke Biosekuriti Perak.
 • Nombor sijil akan dikeluarkan oleh UBPN Perak dan dihantar ke UBPN Pintu Keluar (Selangor KLIA).
 • Sijil akan dikeluarkan oleh UBPN Pintu Keluar (Selangor KLIA).
 • Pemeriksaan bagi tanda-tanda klinikal akan dijalankan oleh UBPN Pintu Keluar (KLIA, Selangor) di pintu keluar sebelum sijil diserahkan kepada pengeksport.

Contoh 3: Premis pengeksport Selangor yang mengeksport ke Singapura;

 • Permohonan dibuat ke UBPN Johor.
 • Sijil dikeluarkan hanya untuk Singapura sahaja.
 • Pemeriksaan bagi tanda-tanda klinikal dan penyerahan Sijil Kesihatan akan dijalankan oleh UBPN Johor di pintu keluar.

Contoh 4: Premis yang mengeksport dari Selangor melalui Singapura;

 • Permohonan mengikut 6.2(a) bagi ke Australia/EU dan 6.2(b) bagi bukan Australian/EU.
 1. Nombor Rujukan Sijil Kesihatan yang tertera di ruangan sebelah atas kiri sijil terdiri daripada gabungan kod negeri, nombor turutan pengeluaran sijil bagi setiap bulan, kod bagi bulan dan tahun sijil tersebut dikeluarkan. Nombor Rujukan tersebut diwujudkan bagi tujuan keselamatan.
 2. Nombor turutan pada sijil kesihatan akan bermula dari digit satu (1) semula bagi setiap bulan. Sila rujuk contoh 2 (a) dan (b).
 3. Nombor Rujukan ini akan dikeluarkan oleh Unit Biosekuriti Perikanan Negeri mengikut lokasi premis pengeksport. Sila rujuk contoh-contoh di bawah:
  • Contoh 1 – Lokasi premis pengeksport terletak di Rawang dan konsainan akan dieksport melalui KLIA. UBPN Selangor akan mengeluarkan sijil kesihatan ikan.
  • Contoh 2 – Lokasi premis pengeksport terletak di Tronoh dan konsainan akan dieksport melalui KLIA. UBPN Perak akan mengeluarkan nombor rujukan sijil dan UBPN Selangor akan mengeluarkan sijil kesihatan ikan.

Sistem Kod Penomboran Sijil Kesihatan

Contoh 1: Nombor siri Sijil Kesihatan bagi negeri Perak

Contoh 2 (a) : Nombor turutan yang terakhir bagi bulan Januari 2012

Contoh 2 (b) : Nombor turutan yang pertama bagi bulan Februari 2012

Kod Negeri

Kod Negeri adalah kod lokasi negeri di mana premis / sistem kultur yang didaftarkan.

KODNEGERI
APerak
BSelangor
CPahang
DKelantan
JJohor
KKedah
LLabuan
MMelaka
NNegeri Sembilan
PPulau Pinang
QSarawak
RPerlis
SSabah
TTerengganu
WKuala Lumpur / Putrajaya

Jenis Sijil

Jenis sijil adalah merujuk kepada jenis sijil yang dikeluarkan seperti berikut:

KODJENIS SIJIL
KKesihatan
TTempasal
VVeterinary and Fishing
SSanitasi
LLetter of Attestation
BLain-lain

Bulan

Bulan merujuk kepada bulan sijil kesihatan dikeluarkan setelah mendapat kelulusan:

KODBULAN
JAJanuari
FBFebruari
MCMac
APApril
MYMei
JNJun
JYJulai
OGOgos
SPSeptember
OTOktober
NVNovember
DSDisember
 1. Sijil kesihatan harus di cetak di atas kertas sekuriti yang mempunyai ciri-ciri keselamatan seperti berikut:
  • Mempunyai nombor siri pada sebelah kanan atas bagi setiap helai sijil.
  • Tulisan ‘Department of Fisheries Malaysia’ akan timbul sebagai garis.
  • Jata Negara akan kelihatan sebagai watermark pada sijil asal dan tidak akan timbul pada sijil yang difotokopi.
  • Perkataan ‘Salinan dan Copy’ boleh dilihat pada sebelah atas dan bawah sijil yang difotokopi atau dokumen yang diimbas (scanned).
 2. Sijil kesihatan dan packing list perlu dicop secara bersekali dengan cop rasmi pejabat pengeluar sijil tersebut ditengah-tengah percantuman dua helaian tersebut  Sila rujuk rajah dibawah sebelum sijil diserahkan kepada pemohon. Sila rujuk contoh dibawah:-

Contoh 1: Sijil kesihatan, packing list dan sijil tempasal perlu dicop

Contoh 2: Sijil kesihatan dan packing list
 1. Permohonan mengikut 6.2(a) bagi ke Australia/EU dan 6.2(b) bagi bukan Australian/EU.
 2. Pegawai perlu dilantik oleh Ketua Pengarah Perikanan (KPP) bagi menandatangani Sijil Kesihatan melalui Surat Arahan Pelaksanaan Tugas di Bawah Program Biosekuriti Perikanan yang ditandatangani oleh KPP.
 3. Pegawai yang mempunyai kuasa untuk menandatangani Sijil Kesihatan adalah seperti di bawah;
  • Pengarah Perikanan Negeri
  • Pegawai Perikanan / Penyelidik (Biosekuriti) 
  • Pen. Pegawai Perikanan / Penyelidik (Biosekuriti)
  • Pegawai Perikanan (Akuakultur)
  • Pegawai Perikanan (Pengembangan Perikanan)
 4. Pegawai yang menandatangani Sijil Kesihatan adalah sekurang-kurangnya  berkelayakan seperti berikut:
  • Ijazah Sarjana Muda dari universiti yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia; atau
  • Diploma dari institusi atau universiti yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia; atau
  • Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia atau Sijil Pelajaran Malaysia atau setaraf dengannya yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia dan telah berkhidmat dengan Jabatan Perikanan lebih daripada 15 tahun.
 1. Sijil Kesihatan boleh dibatalkan sekiranya berlaku beberapa perkara seperti berikut:-
  • rebakan penyakit di premis pengeksport selepas pengeluaran Sijil Kesihatan.
  • pengisytiharaan palsu oleh pengeksport berkenaan mengenai status kesihatan, sumber ikan dan maklumat kebolehkesanan yang tidak lengkap.
 2. Sebarang pembatalan Sijil Kesihatan yang telah dikeluarkan oleh UBPN harus dimaklumkan secara surat rasmi kepada Bahagian Biosekuriti Perikanan (Cawangan Pengauditan dan Pensijilan) dalam tempoh masa satu (1) jam selepas pembatalan sesuatu sijil  bagi tujuan notifikasi penarikan sijil dari negara pengimport.
 1. Sijil Kesihatan yang telah dikeluarkan oleh UBPN boleh diganti semula sekiranya pemohon  dapat mengemukakan:
  • pengesahan dari pihak pengimport berkenaan bahawa Ketiadaan Sijil Kesihatan semasa penerimaan konsainan.
  • sebarang dokumen rasmi yang telah dihantar ke negara pengimport (dokumen transaksi eksport daripada agen penghantaran yang membuktikan Sijil Kesihatan dilampirkan semasa transaksi eksport dilakukan).
 2. Sekiranya sijil yang hilang dijumpai semula, pemohon perlu mengembalikan sijil berkenaan ke UBPN yang mengeluarkannya. UBPN perlu membatalkan, merekodkan dan memfailkan sijil tersebut.
 1. Notifikasi perlu dilakukan apabila berlakunya pembatalan Sijil Kesihatan oleh UBPN disebabkan oleh faktor-faktor seperti yang dinyatakan dalam perkara 10.
 2. UBPN perlu memaklumkan kepada Bahagian Biosekuriti Perikanan (Cawangan Pengauditan dan Pensijilan) secara surat rasmi besertakan salinan sijil kesihatan yang dibatalkan dalam tempoh masa satu (1) jam selepas pembatalan Sijil Kesihatan.
 3. Pegawai  dari Cawangan Pengauditan dan Pensijilan akan memaklumkan kepada Pihak Berkuasa Kompeten negara pengimport melalui surat atau e-mel  mengenai penarikan sesuatu sijil kesihatan yang telah dikeluarkan dengan kadar yang segera selepas penerimaan laporan pembatalan sijil dari UBPN.
 • Umum
 • Kesatuan Eropah
 • Australia
 • Amerika Syarikat
 • Brazil
 • Iran
 • Republik China
 • Jepun
 • Korea
 • Russia
 • Thailand
 • Taiwan
 • Singapura

Maklumat sedang dikemaskini.

Perkhidmatan